Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Stanislav Vavřín, Mokrá 207, 664 04 Mokrá-Horákov, IČO 44037627, zapsaný v živnostenském rejstříku, dále jen jako podnikatel.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout vám informace o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, jak dlouho je uchováváme a jaká jsou vaše individuální práva v oblasti ochrany údajů.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Podnikatel shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje: identifikační údaje (zejména, jméno, příjmení, firma, IČO, DIČ), kontaktní údaje (zejména doručovací, fakturační adresu, kontaktní email, telefon), platební údaje (bankovní účet), údaje o tom, jaké zboží a služby vám poskytujeme.

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a další 3 roky po zániku posledního smluvního vztahu, nebo dokud nebyl odvolán souhlas. U vybraných zákonných povinností (zákon o účetnictví, archivnictví, atd.) může být doba i 10 let.

Musím osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s podnikatelem dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření kupní smlouvy nebo poskytnutí služby a bez některých údajů nemůže podnikatel poskytnout službu.

Údaje nutné pro uzavření kupní smlouvy jsou jméno a příjmení, kontaktní doručovací a fakturační adresa. Pokud se jedná o podnikající osobu nebo obchodní firmu, také IČO, DIČ, obchodní firma.

Z jakých zdrojů osobní údaje čerpáme?

Osobní údaje získáváme z registračního formuláře nebi objednávky bez registrace na našich webových stránkách na základě uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy na službu. Obchodní údaje ověřujeme z dostupných veřejných zdrojů.

K jakým účelům osobní údaje využíváme a zpracováváme?

Podnikatel zpracovává osobní údaje bez souhlasu klienta pro splnění povinností, které mu ukládá zákon (např. Občanský zákoník, obchodní zákon, zákon o účetnictví, zákon o archivaci.) za účelem plnění kupní smlouvy, pro ochranu svých práv, pro zajištění bezpečnosti provozu a předcházení podvodům, pro analýzy a vyhodnocení možných rizik a pro přímý marketing vlastních produktů.

Jakým způsobem zajišťujeme ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou chráněny fyzicky, elektronicky a procedurálně. Veškeré osoby, které s osobními údaji přichází do styku, jsou v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Více:

Aplikovaná opatření na ochranu osobních údajů:

  • Postupy a procedury prevence ztráty dat (zálohování)
  • Fyzické zabezpečení dat (zabezpečení datových center, kanceláří)
  • Zabezpečení přenosu dat (šifrování datových přenosů)
  • Zabezpečení koncových stanic (antivir, firewall, šifrování dat)
  • Zabezpečení aplikací (autentifikace, autorizace, logování aktivit, testování)

Komu osobní údaje předáváme?

Podnikatel osobní údaje předává za účelem plnění kupní smlouvy přepravci (jméno, příjmení, doručovací adresa, kontaktní telefon, email, obchodní firma, IČO). Další externí zpracovatelé jsou účetní (jméno, příjmení, fakturační údaje, bankovní účet) a smluvní podpora IT aplikací.

Více:

Na webových aplikacích probíhá základní analyzování pomocí Google Analytics, které neidentifkuje zákazníka. Statistiky nám umožní zlepšovat služby a je to náš oprávněný zájem. Více informací o ochraně osobních údajů v Google Analytics je uvedeno na https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?

V souladu s legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, máte právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Máte právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat službu.

Více:

Právo na přístup vám poskytne přehled o osobních údajích, které o vás zpracováváme. Neposkytneme vám údaje, které se týkají dalších osob nebo se dotýkají práv třetí strany. Za poskytnutí informací můžeme požadovat přiměřenou náhradu, která nebude převyšovat náklady nezbytně nutné k poskytnutí informací. Právo lze uplatnit písemně, doručením do sídla podnikatele, nebo zasláním emailem.

Právo na přenositelnost vám umožňuje získat vybrané údaje v podobě souboru ve strojově čitelném formátu, který můžete poskytnout jinému správci. Neposkytneme vám údaje, které se týkají dalších osob nebo se dotýkají práv třetí strany. Právo lze uplatnit písemně, doručením do sídla podnikatele, nebo zasláním emailem.

Oprava údajů - Máte povinnosti nám oznámit změny osobních údajů. Právo lze uplatnit písemně, doručením do sídla podnikatele, úpravou ve webové aplikaci nebo zasláním emailem.

Máte právo požádat o vymazání údajů, které jsou zpracovávány neoprávněně. Data, která musíme zpracovat, abychom splnili zákonnou povinnost, nebo abychom vám mohli poskytnout zboží nebo službu, není možné vymazat, ani když o to požádáte. Jakmile skončí účel, pro který jsme vaše údaje zpracovali, smažeme nebo anonymizujeme je sami. Právo lze uplatnit písemně, doručením do sídla podnikatele, nebo zasláním emailem.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předání osobních údajů?

V případě, kdy podnikatel zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracován podat námitku. Každé podání takovéto námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce proti zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy.

Právo lze uplatnit písemně, doručením do sídla podnikatele, nebo zasláním emailem.

Jak informujeme o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a o jejich ochraně?

Tyto informace jsou vyvěšeny na webových stránkách podnikatele.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Vydáno v Brně dne 5. 9. 2023


Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Pozoruhodné knihy (Nakladatelství Pknihy publishing)

email: info@pknihy.cz